Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,46


Θ. Ιερ. 3,46

Διήνοιξαν ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν·

Θ. Ιερ. 3,46

Ετσι δε όλοι οι εχθροί μας ήνοιξαν διάπλατα το στόμα των, δια να μας καταπίουν.