Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,4


Θ. Ιερ. 3,4

Ἐπαλαίωσε σάρκα μου καὶ δέρμα μου, ὀστέα μου συνέτριψεν·

Θ. Ιερ. 3,4

Εμαύρισε με τα κτυπήματα και έφθειρε την σάρκα μου και το δέρμα μου. Συνέτριψε τα κόκκαλά μου.