Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,35


Θ. Ιερ. 3,35

τοῦ ἐκκλῖναι κρίσιν ἀνδρὸς κατέναντι προσώπου Ὑψίστου,

Θ. Ιερ. 3,35

να διαστρέφεται και να καταπατήται το δίκαιον ενός ανθρώπου ενώπιον του Υψίστου Θεού.