Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,28


Θ. Ιερ. 3,28

Καθήσεται κατὰ μόνας καὶ σιωπήσεται, ὅτι ᾖρεν ἐφ᾿ ἑαυτῷ·

Θ. Ιερ. 3,28

Θα καθίση κατά μόνας, θα μείνη σιωπηλός, διότι σηκώνει με ανδρείαν τον ζυγόν της δοκιμασίας του.