Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,21


Θ. Ιερ. 3,21

ταύτην τάξω εἰς τὴν καρδίαν μου, διὰ τοῦτο ὑπομενῶ.

Θ. Ιερ. 3,21

Αυτήν την θλίψιν ανακαλώ συνεχώς εις την καρδίαν μου· δια την απαλλαγήν μου από αυτήν δεικνύω υπομονήν και έχω ελπίδα.