Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,12


Θ. Ιερ. 3,12

ἐνέτεινε τόξον αὐτοῦ καὶ ἐστήλωσέ με ὡς σκοπὸν εἰς βέλος.

Θ. Ιερ. 3,12

Ετέντωσε το τόξον του, με έστησεν ως στόχον εις τα βέλη του.