Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,10


Θ. Ιερ. 3,10

Ἄρκος ἐνεδρεύουσα αὐτός μοι, λέων ἐν κρυφαίοις·

Θ. Ιερ. 3,10

Εγινεν εις εμέ ο Κυριος ωσάν παραμονεύουσα άρκτος, άγρυπνος λέων εις κρύφους τόπους.