Χωρίς κατηγορία

Ζαχ. 5,2


Ζαχ. 5,2

καὶ εἶπε πρός με· τί σὺ βλέπεις; καὶ εἶπα ἐγώ· ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μήκους πήχεων εἴκοσι καὶ πλάτους πήχεων δέκα.

Ζαχ. 5,2

Ο άγγελος με ηρώτησε και μου είπε· “τι βλέπεις συ;” Και εγώ απήντησα· “βλέπω ένα δρέπανον να πετά στον αέρα μήκους είκοσι πήχεων και πλάτους δέκα πήχεων”.