Χωρίς κατηγορία

Ζαχ. 14,9


Ζαχ. 14,9

καὶ ἔσται Κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν.

Ζαχ. 14,9

Τοτε ο Κυριος θα βασιλεύση εις ολόκληρον την γην. Κατά την ημέραν εκείνην ο Κυριος θα είναι ένας και τα Ονομά του θα είναι ένα.