Χωρίς κατηγορία

Ζαχ. 14,7


Ζαχ. 14,7

ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα καὶ οὐ νύξ, καὶ πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς.

Ζαχ. 14,7

Θα είναι αυτή μία εξαιρετική ημέρα, ημέρα γνωστή μόνον στον Κυριον. Η ημέρα αυτή δεν θα είναι, όπως αι άλλαι ημέραι, και η νύκτα δεν θα είναι όπως αι άλλαι νύκτες. Κατά δε την εσπέραν θα υπάρχη φως.