Χωρίς κατηγορία

Δ Βασ. 15,22


Δ Βασ. 15,22

καὶ ἐκοιμήθη Μαναὴμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε Φακεσίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ.

Δ Βασ. 15,22

Ο Μαναήμ εκοιμήθη με τους προπάτοράς του και αντ’ αυτού ανεκηρύχθη βασιλεύς ο Φακεσίας, ο υιός του.