Χωρίς κατηγορία

Δευτ. 28,16


Δευτ. 28,16

ἐπικατάρατος σὺ ἐν πόλει, καὶ ἐπικατάρατος σὺ ἐν ἀγρῷ·

Δευτ. 28,16

Θα είσαι κατηραμένος εις την πόλιν και στον αγρόν.