Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 2,12


Γ Μακ. 2,12

ἐπεὶ δὲ πλεονάκις θλιβέντων τῶν πατέρων ἡμῶν ἐβοήθησας αὐτοῖς ἐν τῇ ταπεινώσει καὶ ἐῤῥύσω αὐτοὺς ἐκ μεγάλων κινδύνων,

Γ Μακ. 2,12

Επειδή, λοιπόν, πολλές φορές οι πατέρες μας εθλίβησαν και συ τους εβοήθησες κατά την ταλαιπωρίαν των αυτήν και τους εγλύτωσες από μεγάλους κινδύνους,