Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 1,28


Γ Μακ. 1,28

ἐκ δὲ τῆς πυκνοτάτης τε καὶ ἐμπόνου τῶν ὄχλων συναγομένης κραυγῆς ἀνείκαστός τις ἦν βοή·

Γ Μακ. 1,28

Μια δε απερίγραπτος βοή ηκούετο καθ’ όλην την πόλιν από την επαναλαμβανομένην οδυνηράν κραυγήν των όχλων, που είχαν συγκεντρωθή εκεί.