Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 1,24


Γ Μακ. 1,24

καὶ τὸ μὲν πλῆθος ὡς ἔμπροσθεν ἐν τούτοις ἀνεστρέφετο δεόμενον.

Γ Μακ. 1,24

Και το μεν πλήθος, καθ’ ον χρόνον εξειλίσσοντο τα γεγονότα αυτά, είχεν επιδοθή, όπως και προηγουμένως εις την προσευχήν.