Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 7,1


Γ Βασ. 7,1

Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν καὶ ἔλαβε τὸν Χιρὰμ ἐκ Τύρου,

Γ Βασ. 7,1

Ο βασιλεύς Σολομών έστειλε και εκάλεσε από την Τυρον τον Χιράμ.