Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 6,28


Γ Βασ. 6,28

καὶ περιέσχε τὰ Χερουβὶμ χρυσίῳ.

Γ Βασ. 6,28

Ο Σολομών περιέβαλε και αυτά τα Χερουβίμ με χρυσόν.