Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 1,46


Γ Βασ. 1,46

καὶ ἐκάθισε Σαλωμὼν ἐπὶ θρόνον βασιλείας,

Γ Βασ. 1,46

Ετσι ο Σολομών εκάθησεν στον βασιλικόν θρόνον.