Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 11,6


Γ Βασ. 11,6

καὶ τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων,

Γ Βασ. 11,6

επίσης και δια την Αστάρτην, την αισχράν και αποκρουστικήν θεότητα των Σιδωνίων.