Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 11,25


Γ Βασ. 11,25

καὶ ἐγένετο ἀντικείμενος τῷ Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμών.

Γ Βασ. 11,25

Αυτός λοιπόν ο Ραζών υπήρξεν εχθρός των Ισραηλιτών καθ’ όλον το διάστημα της ζωής του Σολομώντος.