Χωρίς κατηγορία

Β Τιμ. 4,13


Β Τιμ. 4,13

τὸν φαιλόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβάνας.

Β Τιμ. 4,13

Τον ταξιδιωτικόν μου μανδύαν, που αφήκα στο σπίτι του Κάρπου εις την Τρωάδα, φέρε τον καθώς θα έλθης. Φερε δε και τα βιβλία, μάλιστα δε τας μεμβράνας.