Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 30,4


Β Παραλ. 30,4

καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας.

Β Παραλ. 30,4

Αυτή η απόφασις εφάνη αρεστή στον βασιλέα και εις όλην την συγκέντρωσιν.