Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 29,2


Β Παραλ. 29,2

καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Β Παραλ. 29,2

Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, καθ’ όλα όσα είχε πράξει και ο προπάτωρ αυτού Δαυίδ.