Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 27,4


Β Παραλ. 27,4

ἐν ὄρει Ἰούδα καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς καὶ οἰκήσεις καὶ πύργους.

Β Παραλ. 27,4

Εις την ορεινήν Ιουδαίαν και εις τα δάση έκτισεν επίσης οικήματα και πύργους.