Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 19,5


Β Παραλ. 19,5

καὶ κατέστησε τοὺς κριτὰς ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν Ἰούδα ταῖς ὀχυραῖς ἐν πόλει καὶ πόλει

Β Παραλ. 19,5

Εγκατέστησε δικαστάς εις όλας τας οχυράς πόλστου Ιούδα και εις κάθε άλλην πόλιν.