Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 17,15


Β Παραλ. 17,15

καὶ μετ᾿ αὐτὸν Ἰωανὰν ὁ ἡγούμενος καὶ μετ᾿ αὐτοῦ διακόσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδες·

Β Παραλ. 17,15

Επειτα από αυτόν αρχηγός ήτο ο Ιωανάν· μαζή του ήσαν διακόσιαι ογδοήκοντα χιλιάδες.