Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 15,14


Β Παραλ. 15,14

καὶ ὤμοσαν ἐν Κυρίῳ ἐν φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἐν σάλπιγξι καὶ ἐν κερατίναις.

Β Παραλ. 15,14

Ολοι ωρκίσθησαν στον Κυριον με φωνήν μεγάλην, καθ’ ον χρόνον ηχούσαν αι ιεραί κεράτιναι σάλπιγγες.