Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 4,17


Βαρ. 4,17

ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθῆσαι ὑμῖν;

Βαρ. 4,17

Εγώ δέ, αγαπητά μου τέκνα, εις τι ημπορούσα να σας βοηθήσω μέσα εις την μεγάλην σας αυτήν θλίψιν;