Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 3,6


Βαρ. 3,6

ὅτι σὺ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ αἰνέσομέν σε, Κύριε.

Βαρ. 3,6

διότι συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός μας και σε ημείς θα υμνολογούμεν.