Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 15,5


Α Κορ. 15,5

καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα·

Α Κορ. 15,5

και ότι παρουσιάσθηκε στον Πετρον, έπειτα στους δώδεκα αποστόλους.