Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 14,4


Α Κορ. 14,4

ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.

Α Κορ. 14,4

Εκείνος που ομιλεί ξένην γλώσσαν, οικοδομείται βέβαια ο ίδιος από τα νοήματα που του εμπνέει το Πνεύμα το Αγιον. Εκείνος όμως που διδάσκει τας αληθείας της πίστεως, οικοδομεί όλο το πλήθος των πιστών, που τον ακούουν.