Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 14,38


Α Κορ. 14,38

εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω.

Α Κορ. 14,38

Εάν όμως κανείς επιμένη να τα αγνοή, ας μένη εις την άγνοιάν του και ας δώση λόγον δι’ αυτήν.