Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 12,3


Α Κορ. 12,3

διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Α Κορ. 12,3

Από αυτήν την πλάνην και την σύγχυσιν λυτρώνει ο Χριστός, δι’ αυτό σας κάμνω γνωστόν ότι κανείς άνθρωπος, ομιλών κατ’ έμπνευσιν του Πνεύματος του Θεού, δεν λέγει· “Ανάθεμα να είναι ο Ιησούς”. Αλλά και κανείς πάλιν δεν ημπορεί να ομολογήση με πίστιν και ευλάβειαν “Κυριον Ιησούν”, ειμή μόνον με την χάριν και την έμπνευσιν του Αγίου Πνεύματος.