Χωρίς κατηγορία

Α Ιω. 2,3


Α Ιω. 2,3

Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.

Α Ιω. 2,3

Και δια τούτο ακριβώς, διότι εθυσίασε τον εαυτόν του, ίνα ημείς λάβωμεν εξιλέωσιν των αμαρτιών μας, γνωρίζομεν τον Χριστόν και συνδεόμεθα με αυτόν. Από αυτήν δε την στενήν γνωριμίαν και σχέσιν πληροφορούμεθα, ότι τον έχομεν γνωρίσει καλώς, εάν τηρούμεν τας εντολάς του.