Χωρίς κατηγορία

Α Θεσ. 5,16


Α Θεσ. 5,16

Πάντοτε χαίρετε,

Α Θεσ. 5,16

Παντοτε και εις όλας τας περιστάσεις της ζωής σας να χαίρετε.