Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,54


Α Εσδ. 9,54

καὶ ᾤχοντο πάντες φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ εὐφραίνεσθαι καὶ δοῦναι ἀποστολὰς τοῖς μὴ ἔχουσι καὶ εὐφρανθῆναι μεγάλως,

Α Εσδ. 9,54

Κατόπιν ανεχώρησαν όλοι, δια να φάγουν, να πίουν, να ευφρανθούν και να στείλουν δώρα στους πτωχούς, ώστε να ευφρανθή πάρα πολύ όλος ο Ισραηλιτικός λαός.