Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,43


Α Εσδ. 9,43

καὶ ἔστησαν παρ᾿ αὐτῷ Ματταθίας, Σαμμούς, Ἀνανίας, Ἀζαρίας, Οὐρίας, Ἐζεκίας, Βαάλσαμος ἐκ δεξιῶν,

Α Εσδ. 9,43

Πλησίον δε και δεξιά του Εσδρα ίσταντο όρθιοι ο Ματταθίας, ο Σαμμους, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Ουρίας, ο Εζεκίας, και ο Βαάλσαμος.