Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,21


Α Εσδ. 9,21

καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐμμήρ, Ἀνανίας καὶ Ζαβδαῖος καὶ Μάνης καὶ Σαμαῖος καὶ Ἱερεὴλ καὶ Ἀζαρίας·

Α Εσδ. 9,21

Από την γενεάν του Εμμήρ, ευρέθησαν έχοντες ξένας γυναίκας ο ‘Ανανιας, ο Ζαδδαίος, ο Μαννης, ο Σαμαίος, ο Ιερεήλ και ο Αζαρίας.