Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,20


Α Εσδ. 9,20

καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐκβαλεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῶν, καὶ εἰς ἐξιλασμὸν κριοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν.

Α Εσδ. 9,20

Αυτοί ήρπασαν με τα χέρια των τας γυναίκας των και τας απέπεμψαν και κατόπιν προσέφεραν εις εξιλέωσίν των, δια την αμαρτίαν των αυτήν, θυσίαν κριούς.