Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,18


Α Εσδ. 9,18

καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντες ἀλλογενεῖς γυναῖκας ἔχοντες·

Α Εσδ. 9,18

Από δε τους συγκεντρωθέντας ιερείς ευρέθησαν ότι είχαν ξένας γυναίκας οι εξής·