Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 8,71


Α Εσδ. 8,71

Κύριε, ᾔσχυμμαι καὶ ἐντέτραμμαι κατὰ πρόσωπόν σου·

Α Εσδ. 8,71

Κυριε, έχω καταληφθή από μεγάλην έντροπην ενώπιόν σου.