Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 8,65


Α Εσδ. 8,65

Καὶ τούτων τελεσθέντων προσήλθοσάν μοι οἱ ἡγούμενοι λέγοντες·

Α Εσδ. 8,65

Οταν έγιναν και ετελείωσαν όλα αυτά, προσήλθον εις εμέ οι αρχηγοί του λαού και μου είπαν·