Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 7,7


Α Εσδ. 7,7

καὶ προσήνεγκαν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Κυρίου ταύρους ἑκατόν, κριοὺς διακοσίους, ἄρνας τετρακοσίους,

Α Εσδ. 7,7

Προσέφεραν, δηλαδή, κατά τα εγκαίνια του ναού του Κυρίου εκατόν ταύρους, διακοσίους κριους και τετρακόσια αρνιά.