Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 7,12


Α Εσδ. 7,12

καὶ ἔθυσαν τὸ πάσχα πᾶσι τοῖς υἱοῖς τῆς αἰχμαλωσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς ἱερεῦσι καὶ ἑαυτοῖς.

Α Εσδ. 7,12

Οι δε Λευίται προσέφεραν θυσίαν τον πασχαλινόν αμνόν δι’ όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχμαλωσίαν, δια τους αδελφούς των τους ιερείς και δια τον εαυτόν των.