Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,59


Α Εσδ. 5,59

καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐσάλπισαν καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ ὑμνοῦντες τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τῇ ἐγέρσει τοῦ οἴκου Κυρίου.

Α Εσδ. 5,59

Καθ’ ον δε χρόνον αι σάλπιγγες αντηχούσαν, όλοι οι Ισραηλίται με φωνήν μεγάλην υμνολογούσαν τον Θεόν δια την ανοικοδόμησιν του ναού του Κυρίου.