Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,48


Α Εσδ. 5,48

προσενέγκαι ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁλοκαυτώσεις ἀκολούθως τοῖς ἐν τῇ Μωυσέως βίβλῳ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ διηγορευμένοις.

Α Εσδ. 5,48

δια να προσφέρουν εις αυτό ολοκαυτώματα, σύμφωνα με όσα ρητώς ορίζονται στο βιβλίον του Μωϋσέως, του ανθρώπου του Θεού.