Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,42


Α Εσδ. 5,42

κάμηλοι τετρακόσιοι τριακονταπέντε καὶ ἵπποι ἑπτακισχίλιοι τριακονταέξ, ἡμίονοι διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε, ὑποζύγια πεντακισχίλια πεντακόσια εἰκοσιπέντε.

Α Εσδ. 5,42

Αι κάμηλοι όλων αυτών ήσαν τετρακόσιαι τριάντα πέντε, οι ίπποι των επτά χιλιάδες τριανταέξ, οι ημίονοι διακόσιοι σαράντα πέντε και οι όνοι των πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι είκοσι πέντε.