Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,22


Α Εσδ. 5,22

υἱοὶ Καλαμωλάλου καὶ Ὠνοὺς ἑπτακόσιοι εἰκοσιπέντε. υἱοὶ Ἱερεχοὺ διακόσιοι τεσαρακονταπέντε.

Α Εσδ. 5,22

Οι άνδρες εκ Καλαμωλάλου και Ωνούς ήσαν επτακόσιοι είκοσι πέντε. Οι άνδρες Ιερεχού ήσαν διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε