Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 2,11


Α Εσδ. 2,11

διά δὲ τούτου παρεδόθησαν Σαμανασσάρῳ προστάτῃ τῆς Ἰουδαίας.

Α Εσδ. 2,11

δια δε του Μιθραδάτου παρεδόθησαν αυτά στον Σαμανάσσαρον, τον διοικητήν της Ιουδαίας.