Χωρίς κατηγορία

Α Βασ. 27,2


Α Βασ. 27,2

καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη πρὸς Ἀγχοῦς υἱὸν Ἀμμὰχ βασιλέα Γέθ.

Α Βασ. 27,2

Εξεκίνησεν ο Δαβίδ και οι εξακόσιοι άνδρες μαζή του και επορεύθησαν προς τον Αγχούς, τον υιόν του Αμμάχ, βασιλέα της Γέθ.